S metodou BIM začíná nová kapitola stavebnictví

5
min read time
2021-10-26 13:19:00


Čtvrtá průmyslová revoluce se projevuje ve všech průmyslových odvětvích. Postupující úroveň technologií a systémů přináší nové možnosti produktivity a kvality služeb. Jednou z nejvýznamnějších změn je příklon ke vzájemné komunikaci a provázanosti těchto systémů. Stavebnictví jako jeden z nejméně digitalizovaných sektorů představuje obrovskou příležitost pro technologický posun. Relativně novou technologií je metoda BIM (z angl. Building Information Modeling - Informační model budovy). BIM znamená způsob práce s informacemi o stavbě. Proces umožňující modelování stavby a předávání informací mezi všemi stranami podílejícím se na projektu během celého jeho cyklu. Od zavedení BIM se očekává, že přispěje k propojování nových technologií. 

Co je BIM?


Zkratka BIM se začala používat po roce 2000. Písmeno „B” nepředstavuje pouze budovu (building), ale celý stavební proces. „M“ lze vnímat také jako zkratku pro slovo „management“. BIM je tedy možné chápat jako databázi informací zahrnující kompletní data od návrhu, přes výstavbu, správu, případné rekonstrukce až po její potenciální demolici. Do databáze přispívají svým dílem všichni účastníci stavebního procesu.  

Nejviditelnější součástí BIM je digitální model stavby (DiMS), který je také označován jako 3D model. DiMS je objektově orientovaná část informačního modelu stavby, která umožňuje zobrazení prostorového uspořádání a vlastností stavby v digitální podobě. DiMS může být navíc rozšířen o rozpočet, harmonogramy a mnoho dalších informací, tak jak s ním během životního cyklu stavby pracují jednotlivé profese.
Kromě DiMS jsou ale součástí informačního modelu stavby také digitalizované nebo elektronické dokumenty týkající se stavby a veškerá související komunikace. Sdílení těchto informací na jednom místě odstraní nutnost opakovaně zadávat již jednou uložené informace proto, že se při nějaké konverzi ztratí, případně se nedají dohledat. Zároveň budou mít všichni zainteresovaní jistotu, že mají k dispozici aktuální a platnou verzi informace. To výrazně zefektivní práci a dodá větší jistotu rozhodování.

BIM v Česku

Metoda BIM se stala častějším tématem odborných diskuzí na začátku desátých let tohoto století. Impulsem byly aktivity projektových firem, které rozvoj viděly především v oblasti 3D. O vzájemné výměně dat a jejich významu se tehdy příliš nediskutovalo. Ve většině případů se metoda BIM užívala pouze pro oddělené etapy stavebního procesu. Zhruba v této době se do procesu zapojuje také Wavin, který postupně vylepšuje své knihovny pro program Revit. 

V listopadu 2016 se Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) stalo gestorem zavádění metody BIM a následně zpracovalo Koncepci zavádění metody BIM v České republice.  V rámci dokumentu se počítalo i se začátkem povinného využívání metody BIM ve veřejných zakázkách od roku 2022. 

Právě veřejný sektor je významným  zadavatelem stavebních prací. Např. výsledná cena veřejných stavebních zakázek byla v roce 2018 177 mld. Kč bez DPH. Průměrná velikost zakázky pak byla 38 mil. Kč. Zpráva MPO z roku 2019 uvádí, že stavebnictví se podílelo mezi roky 2008 až 2018 pěti až sedmi procenty na hrubé přidané hodnotě celé ekonomiky, tedy hodnotě nově vytvořené nad rámec vstupních nákladů. 

Digitalizace otevírá cestu nejen k úspoře práce a nákladů, ale také k mnohem větší transparentnosti a dostupnosti informací důležitých pro kvalifikované rozhodování. V současnosti v České republice probíhá rekodifikace stavebního práva. Právě legislativní proces byl důvod, proč se původní termín uložení povinnosti zavádění metody BIM ve veřejných zakázkách posunul o rok a půl. 

V rámci poslední lednové aktualizace došlo k odložení startu povinného využívání BIM u nadlimitních veřejných zakázek (u nichž cena přesahuje 150 mil. Kč) na 1. červenec 2023. Hlavním důvodem k tomuto kroku bylo dle webu KoncepceBIM.cz, který provozuje Česká agentura pro standardizaci,  sladění termínu se startem digitálního stavebního řízení, a tím i k užšímu propojení digitalizace stavebnictví s novou stěžejní digitálními agendou státu pro oblast staveb.

V souladu s v lednu 2021 aktualizovanou koncepcí budou od července 2023 všichni zadavatelé veřejných zakázek stavebních zakázek s rozpočtem vyšším než 150 mil. Kč postupně muset řídit projekty digitálně, s využitím metody BIM a to včetně zhotovení jejich přípravné a projektové dokumentace, se zohledněním závěrů z vyhodnocení pilotních projektů a s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých druhů staveb. 

BIM_ctvrta_prumyslova_revoluce_je_tady_body 

Wavin a BIM

Jak bylo zmíněno výše, Wavin Czechia je tvůrcem knihoven pro program Revit. Mezi projektanty začal termín BIM více rezonovat po roce 2012. Postupně se začaly objevovat požadavky na zpracování projektové dokumentace pomocí metody BIM. Obzvláště velké architektonické kanceláře, které zpracovávají komplexní projekční záměry, tento přístup vyžadovali od každého projektanta jednotlivých profesí, které se v rámci projekčního procesu řeší – oblast TZB nevyjímaje.

Přechod k BIM se tak zcela jistě stává existenční nezbytností. Program Revit má podobné rozhraní jako klasické AutoCady, se kterými je zvyklá většina projektantů pracovat. I přesto se musí každý projektant naučit program Revit ovládat a nejde přitom jen o funkcionalitu, ale i o změnu uvažování. BIM totiž zásadně mění přístup, jak nad projektem přemýšlet. 

Přechodem na projektování v rámci BIMu získají projektanti významnou konkurenční výhodu. Používání programu Revit společně s knihovnami Wavin jim otevře cestu k většímu množství důležitých projektů než v minulosti. I jejich práce se stane mnohem produktivnější – za zmínku stojí uvést nesrovnatelně kratší čas přípravy tištěné projektové dokumentace ve srovnání s klasickým AutoCadem. Další přednost práce s Revitem v rámci BIM koncepce představuje detailní řešení koordinací mezi jednotlivými profesemi, čímž dochází k minimalizaci možných chyb již v projektové fázi, což předurčuje mnou navržený projekt k bezproblémové realizaci. Čímž opět dochází na straně investora k časovým i materiálním úsporám.

Drtivá většina projektantů, kteří dosud program Revit vyzkoušeli shodně tvrdí, že se tento nástroj stal jejich nepostradatelným pomocníkem. Metoda BIM znamená revoluci. A to i ve světle nastávajících legislativních změn. Projektanti by s přechodem na BIM projektanti neměli váhat. 

Více se o knihovnách dozvíte zde.  

 

Zdroje

Analýza současného stavu - zavádění BIM v ČR (červenec 2021) 

BIM Revit koncept Wavinu přehledně a na jednom místě (srpen 2019) 

Co nového v digitalizaci stavebnictví (červen 2021) 

Klíčem k úspěchu je sdílení informací. Potvrdila to konference BIM ve stavebnictví (září 2021)

Milníky koncepce zavádění BIM v České republice (únor 2020)

Nová kapitola stavebnictví začíná (červen 2017) 

Odpovědi na nejčastější dotazy v souvislosti s koncepcí zavádění metody BIM (červenec 2021)

Opatření vyplývajících z aktualizovaného harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM v České republice  (leden 2021) 

Stavebnictví České republiky 2019 (listopad 2019) 

Towards a Decentralised Common Data Environment using Linked Building Data and the Solid Ecosystem (září 2019)