Příklady využití Wavin TechCON u konkrétních projektů

5
min read time
2024-06-03 08:04:18


Program Wavin TechCON 10 je moderní software, který slouží k návrhu systémů zdravotechnických instalací (ZTI), topení a chlazení. TechCON 10 pomáhá projektantům zejména v rámci různých optimalizačních výpočtů a při výpočtech s více parametry, které není možné bez použití speciálního softwaru provést. Představíme vám tři konkrétní oblasti, při kterých dosáhnete díky využití Wavin TechCON 10 precizního návrhu pro realizaci.

Místní tlakové ztráty ve tvarovkách potrubí

Plánování potrubních rozvodů je vždy spojené s úkolem stanovení tlakové ztráty v potrubí. Její definice má zásadní vliv na jeho dimenzování a stanovení parametrů zdroje (dispoziční tlak a požadovaný průtok na úrovni zdroje).

Celková ztráta instalace se dělí na:

 • třecí ztráty v potrubí (v rámci rovných úseků),
 • tlakové ztráty vyvolané tzv. místními odpory (koleny, T-kusy, redukcemi).

Program Wavin TechCON 10 obsahuje katalogy a technické parametry pro kompletní produktové portfolio Wavin. Veškerá specifikace, která je důležitá pro stanovení tlakových ztrát, je automaticky součástí vstupních návrhových dat. Každý typ potrubí má přiřazenou danou hodnotu drsnosti vnitřního povrchu, resp. ke každé tvarovce, kterou má firma Wavin ve svém produktovém portfoliu, program přiřadí příslušnou hodnotu ztrátového součinitele nutného pro výpočet ztráty.

Software Wavin umožňuje uživatelům tvořit vlastní typizované sestavy napojení – různé kombinace nástěnných kolen, rohových ventilů a flexibilních hadic. Všem komponentům rozvodu jsou přiřazené skutečné odpory a výsledek je díky tomu co nejblíže realitě.

Další výhodou Wavin TechCON 10 je jistota, že navržené potrubní instalace budou vykazovat optimální tlakové parametry. Díky tomu budou splňovat veškeré nároky a podmínky kladené na optimální provoz a energetickou bilanci.

navrh-podlahoveho-vytapeni-wavin-techcon

Cirkulace teplé vody – nastavení cirkulačního ventilů

U velkých bytových či panelových domů se často řeší problémy spojené s dodávkou teplé vody. Komplikace se dějí u těch bytů, které jsou napojené na stoupačky cirkulačních úseků. Ty jsou projektované buď jako koncové, nebo se nacházejí ve větších vzdálenostech od vstupu teplé vody do objektu. Obyvatelé takových jednotek musí odpouštět litry studené vody, než jim začne téct teplá voda. Jde o problém z hlediska komfortu i ekonomických nákladů.

Cílem je zajistit stejný průtok všemi větvemi cirkulačního potrubí, aby k těmto problémům nedocházelo. To znamená, že je nutné zajistit, aby odpor všech stoupaček cirkulace byl přibližně stejný. Správný návrh průměru cirkulačního potrubí je v tomto případě stěžejní. Wavin TechCON 10 navrhuje průměry cirkulačního potrubí podle platné normy, tedy s ohledem na maximální možnou tepelnou ztrátu vody. Její hodnotu může uživatel změnit a nastavit průměr cirkulačního potrubí na jím požadovanou hodnotu.

Dalším krokem je výběr vhodných termostatických cirkulačních ventilů. Jejich konkrétní nastavení není možné určit bez patřičného výpočtu. Také v tomto případě je pro projektanty program TechCON 10 důležitým pomocníkem. Obsahuje totiž databázi nejběžnějších typů vyvažovacích ventilů, a to včetně jejich pracovních charakteristik. Program uživateli nedovolí pracovat s obecným ventilem, ale pouze s konkrétním vyvažovacím ventilem od konkrétního výrobce a s konkrétními vlastnostmi a parametry. Díky tomu program poté provede všechny nutné výpočty a výsledkem je konkrétní hodnota nastavení – počet otáček regulační hlavice ventilu nebo konkrétní hodnota požadované provozní teploty. Tyto hodnoty se objeví přímo ve výkresovém prostoru.

Regulace podlahového vytápění

Návrh podlahového vytápění je nedílnou součástí nabídky sálavých systémů vytápění a chlazení Wavin Comfia (Tempower). Aby mohli zákazníci využívat jeho výhody, ke kterým patří komfortní vnitřní klima a výhodné náklady, musí být nastavení podlahového vytápění správně navržené a vypočtené. Mezi základní výpočtové proměnné patří:

 • tepelné ztráty objektu,
 • skladba podlahy včetně finálního povrchu (dlažba, parkety, PVC atp.),
 • zdroj tepla a provozní tepelný spád,
 • dostupné typy a průměry potrubí,
 • uvažované rozteče potrubí v topné ploše, konkrétní rozdělovače
 • celkové uspořádání a koncepce systému.

Přesný projekt podlahového vytápění není možné bez speciálního softwaru stanovit. Jedním z hlavních modulů, který obsahuje Wavin TechCON 10 je ten k projektování podlahového vytápění. Jeho použití je jednoduché. Je založený na intuitivních úkonech, které na sebe bezprostředně navazují a zároveň využívají už zadaných nebo vypočtených průběžných dat a hodnot. Výsledkem je celkový projekt pro skladbu podlahového vytápění, a to včetně návazností na zdroj tepla a dalších instalací, které se vyskytují v projektu (např. stěnové nebo stropní systémy). Projekt obsahuje výkresovou dokumentaci (ve 2D, resp. 3D prostoru), technické výpočty a výkaz materiálu.

 1. Prvním krokem v rámci výpočtu (nejen) podlahového vytápění je import půdorysů budovy ve formátu *.dxf do prostředí program Wavin TechCON 10.
 2. Dále je nutný výpočet tepelných ztrát. Doporučujeme provést výpočet tepelných ztrát přímo v program Wavin TechCON, protože to přináší mnoho výhod, a to zejména při změnách. Při návrhu tepelných ztrát se v programu zároveň vytvoří požadované místnosti, zadá se „funkční“ skladba podlahy a vypočítají se tepelné ztráty.
 3. Následuje vložení dat projektantem do sekce vytápění. Do požadovaných místností automaticky vložíme systémovou desku podlahového vytápění a otopné povrchy s genericky nastavenými parametry. Větší místnosti je nutné rozdělit na více topných okruhů, aby byly v ideálním případě všechny plánované smyčky podlahového topení podobně dlouhé. Tento problém za nás program Wavin TechCON 10 vyřeší celkem jednoduše již v rámci předběžného výpočtu.
 4. Vybereme typ rozdělovače podlahového vytápění – konkrétní konfiguraci volí program Wavin TechCON 10 v závislosti na počtu topných okruhů v projektu. Následně některým z možných způsobů propojíme rozdělovač s příslušnými otopnými povrchy. Program Wavin TechCON 10 dokáže instalaci navrhnout a optimálně vyregulovat.

Výstupy z programu Wavin TechCON 10 jsou komplexní - jsou ve formě výpočtu podlahového vytápění, tak i v podobě výkresů. Program Wavin TechCON 10 přináší projektantům jistotu, že jimi navržený systém podlahového vytápění splní očekávání pro optimální výkon podlahového vytápění a provozní parametry. Pro zákazníka je důležitá i cena podlahového vytápění a snadné ovládání podlahového vytápění – prostřednictvím chytré aplikace v telefonu.

1_Řešení kombinovaného vytápění – podlahové topení s radiátorové vytápěním s Wavin TechCON 10