Jak na tlakové ztráty v potrubí v programu Wavin TechCON 10

4
min read time
2024-06-03 09:52:44


V rámci řešení potrubních rozvodů jsme vždy postaveni před úkol stanovit tlakové ztráty v potrubí. Korektní stanovení tlakových ztrát má zásadní vliv jednak na dimenzování potrubí a dále pak na stanovení parametrů zdroje (dispoziční tlak a požadovaný průtok na úrovni zdroje). Celková tlaková ztráta instalace se dělí na třecí ztráty v potrubí (v rámci rovných úseků) a na tlakové ztráty vyvolané tzv. místními odpory, které jsou vloženy do instalace (koleny, T-kusy, redukce atp.). Přičemž korektní stanovení celkových tlakových ztrát – zejména pak korektní stanovení místních ztrát, je bez použití SW nástroje takřka nemožné.

Obecný výpočetní vztah pro stanovení konkrétní hodnoty dílčí tlakové ztráty pro jednotlivé tvarovky, resp. pro jednotlivé místní odpory je následjící:

vypoctovy-vztah-pro-stanoveni-mistni-tlakove-ztraty

Přičemž celková tlaková ztráta v instalaci vlivem místních odporů následně odpovídá prostému součtu všech těchto dílčích hodnot, pro jednotlivé dílčí tvarovky vyskytující se v instalaci. Z uvedeného vztahu je zřejmé, že pro místní tlakové ztráty je rozhodující tvar tvarovky (její hydraulická hladkost, resp. složitost), na kterém je závislá konkrétní hodnota ztrátového součinitele ζ a dale pak rychlost proudícího media. Porovnání tvaru tvarovky a rámcové hodnoty ztrátového součinitele pro svařované systémy PP-RCT a lisované systémy Tigris jsou uvedeny na následujícím obrázku, resp. v následující tabulce

hodnoty-soucinitele-mistni-ztraty-pro-tvarovky-spoje

Z uvedeného vyplývá, že rozdíly v hodnotách součinitele ζ, mohou být v rámci jednotlivých systémů skutečně markantní. Na tomto místě je třeba dále upozornit na skutečnost, že rychlost proudění dokonce vstupuje do vztahu ve své druhé mocnině. Tento fakt může být ovšem zavádějící. V rámci úvahy o doporučených rychlostech v instalacích může svádět k závěru, že má smysl se danou problematikou zabývat pouze v případě vodovodních instalací, kde se optimální rychlost proudění pohybuje okolo 2 m/s a tedy, že ztráta roste úměrně (kvadraticky) ke zvyšující se rychlosti. Což je v pořádku. Nicméně nelze opomenout důležitost problematiky též pro rozvody vytápění. Zde se sice optimální rychlost proudění pohybuje okolo 0,8 m/s, a tedy druhá mocnina čísla menšího, než jedna je ještě menší než původní hodnota, a zdálo by se tedy, že v rámci vytápění problém s dispozičním tlakem v instalaci vlivem místních odporů nenastává, ovšem opak je pravdou. V případech vytápění jsme obvykle omezeni hodnotou dispozičního tlaku daleko vice než v případech vodovodních instalací, a tedy je třeba s tímto dispozičním tlakem opravdu zacházet velmi efektivně a raciomálně.

V praxi se velmi často setkáváme s různými záměnami vyprojektovaného systému systémem jiným – ať již typově odlišným v rámci jednoho výrobce, případně (a to častěji) záměnou konkurenčního systému od jiného výrobce. Přičemž nejčastějším důvodem záměn systémů bývá hledisko ekonomické. Asi nelze investorovi v záměnách materiálu striktně bránit, nicméně z výše prezentované úvahy jednoznačně vyplývá vysoká míra rizika ohledně řádné funkce systému, pokud záměna bude provedena bez rozmyslu, bez přepočtu a bez hydraulické kontroly celé soustavy.

Právě pro tyto případy se použití programu Wavin TechCON 10 stává v praxi nezbytností. Program obsahuje katalogy a technické parametry pro kompletní produktové portfolio Wavinu. Navíc je databáze programu pravidelně aktualizována a doplňována podle aktuálního stavu. Pravidelné aktualizace probíhají na bázi produktové, technické i cenové.

Všechny parametry důležité pro stanovení tlakových ztrát jsou automaticky součástí vstupních návrhových dat. Ke každému typu potrubí je přiřazena jeho konkrétní hodnota drsnosti vnitřního povrchu, resp. ke každé tvarovce, kterou má firma Wavin v produktovém portfolio, program přiřadí příslušnou hodnotu ztrátového součinitele ζ. Navíc program umožňuje uživatelům sestavovat si vlastní typizované sestavy napojení – např. různé sestavy nástěnných kolen, rohových ventilů a flexibilních hadic. Tedy všem komponentám rozvodu jsou přiřazeny skutečné odpory a výsledný projekt se co nevíce blíží realitě. Navíc v praxi obvykle dochází ke kombinaci vice typů systémů v jednom projektu – jinak řečeno, projektant optimalizuje instalaci tím, že určitý systém použije v té části instalace, kde se plně uplatní jeho přednosti. Např. páteřní rozvody navrhne z systému PP-RCT (výhoda větší škály dostupných průměrů, nižší pořizovací náklady) a bytové rozvody, resp. k dopojení spotřebičů využije metalplastové potrubí (flexibilita tvorby ohybů bez nutnosti použítí kolen). Další nesporná výhoda programu Wavin TechCON 10 se uplatní při, již zmiňovaných, dodatečných záměnách potrubních materiálů v rámci již hotových projektů. Záměna typu potrubí probíhá v program Wavin TechCON 10 velmi jednoduše, hromadně a následně proběhne též aktualizační přepočet celého projektu, včetně aktualizace výkazu materiálu.

tabulka-hodnot-tlakovych-ztrat-pro-useky-instalace-wavin-techcon

 

Závěrem lze konstatovat, že program Wavin TechCON 10 přináší projektantům jistotu, že jimi navržené potrubní instalace budou vykazovat optimální tlakové parametry a tím pádem i splňovat veškeré nároky a podmínky kladené na optimální provoz a energetickou bilanci.