Zavádění metody BIM ve stavebnictví

3
min read time
2024-03-08 08:10:14


Koncepce zavádění BIM (Building Information Modelling) metody v České republice přináší několik výzev. Jde o náročný a dlouhý proces. V květnu 2023 naše vláda konečně schválila věcný záměr zákona o BIM a tím ukázala jasný zájem o jeho budoucí legislativní implementaci.     Samotný zákon by měl při zadávání nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce, včetně přípravy a projektové dokumentace, zavést povinnost používání metody BIM. V následujícím textu vysvětlujeme naše stanovisko pro informační model budovy (BIM). 

BIM proces je příležitostí k dosažení skutečné digitalizace stavebnictví. Ing. Seidl, který je u nás ve Wavin Group technickým poradcem a BIM/Revit specialistou vysvětluje: „V současné době sice vytvoříme reálný model stavby, ale v tom samém okamžiku připravujeme i 2D dokumentaci, která již v principu nemůže zadané informace obsahovat. Pro potřeby stavebního řízení ji tiskneme třeba v devíti pare. BIM přispěje k digitalizaci stavebního řízení. I běžný občan bude moci komunikovat s orgány státní správy, např. stavebním úřadem, elektronicky a pohodlně ze svého domova“.

Aktuální legislativní stav BIM

Účinnost navrhované právní úpravy Zákona o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí se předpokládá 1. července 2024, přičemž v rámci konkrétních ustanovení týkajících se povinnosti tvorby informačního modelu vystavěného prostředí se nabytí účinnosti odkládá o pět let, tedy na 1. července 2029. Co to v praxi znamená? Povinnost realizovat stavbu v BIM vznikne pouze pro takové stavby, u kterých činnosti směřující k příslušným povolovacím procesům budou zahájeny po účinnosti zákona. Povinnost pořídit informační kontejner (tj. 3D model, výkres, dokument, tabulka nebo harmonogram – označovaný jako „soubor“) pro povolení záměru vznikne pouze pro stavby, pro které bylo zahájeno zadávací řízení na vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru po účinnosti zákona o BIM. 

I v tomto případě však budou povoleny některé výjimky. Například tehdy, pokud byla projektová dokumentace vypracovaná ve 2D (tzn. ještě bez využití BIM) a investor nestihne podat žádost o povolení záměru před předpokládanou účinností zákona o BIM. Bude možné ještě pět let po účinnosti zákona využít k žádosti o povolení záměru stavby takto zpracovanou dokumentaci.

Příprava společnosti Wavin pro zavedení BIM 

Při zavádění metody BIM ve stavebnictví jsou v současnosti pro Wavin stěžejní cílovou skupinou projektanti TZB profesí. Základ naší podpory v oblasti BIM představuje příprava kvalitních knihoven našich produktů. „Rozhodli jsme se podpořit softwarový produkt Revit. Veškeré knihovny máme připravené pro tento program ve formě tzv. rodin. Rodiny poskytujeme uživatelům zdarma. V současné době máme rodiny pro veškeré naše produkty určené pro vnitřní instalace vody, vytápění a kanalizace, včetně systému Quick Stream určeného k podtlakovému odvodnění dešťových vod z plochých střech. Nicméně ani oblasti inženýrských sítí nezůstávají stranou našeho zájmu a portfolio našich knihoven čítá též kanalizační šachty TEGRA, vsakovací systémy Aquacell a Q-Bic Plus a dále pak různé typy potrubí pro gravitační kanalizaci” dodává k podpoře Ing. Seidl.
 
K dispozici je i Wavin Revit Plugin (Wavin Revit Toolbox), který obsahuje mnoho užitečných a doplňkových funkcí. Podporu projektantům poskytuje i celoevropské projektové centrum (Sharing Design Centrum) sídlící v Polsku. 

Projektanti a architekti vidí v BIM budoucnost 

Většina projektantů a architektů vidí v BIM budoucnost. Pochopili, že projektování BIM je přirozeným vývojem v jejich sektoru. Řada vysokých a středních škol již zařadila výuku projektování dle metodiky BIM (včetně obsluhy konkrétního softwaru) do svých studijních programů. Z těchto i z mnoha dalších důvodů lze skutečně zaznamenat nárůst uživatelů BIM technologií. Komplikací mohou být jedině vstupní náklady v podobě pořízení softwarového a hardwarového vybavení.  

Největší překážky v zavedení BIM ve stavebnictví

Patří k nim BIM legislativa a už zmíněné praktické problémy v podobě počátečních vstupních nákladů na software a případně hardware. Nezbytností je i základní školení, které je pro efektivní využívání BIM přístupu k projektování potřeba.

Zásadní přínosy BIM projektu z pohledu výrobce

Samotný výrobce určitého produktu představuje důležitý článek stavebního řetězce. Jeho cílem je nejen vyrábět a prodávat kvalitní výrobky, ale také tyto výrobky vhodně prezentovat a technicky podporovat. Pro Wavin je klíčové, aby podpora jeho produktů byla na vysoké technické úrovni a ve shodě s nejnovějšími trendy v oboru. A právě BIM je pro tento účel ideálním nástrojem. 

BIM vnímáme jako inovativní myšlenkový směr, který definuje, jak v budoucnu stavět a provozovat budovy. Přináší jasné benefity pro projektanty, architekty, výrobce i zadavatele staveb.